For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

[VCOSA] – MỜI THAM DỰ TIỆC GẶP GỠ GIỮA LÃNH ĐẠO HIỆP HỘI BÔNG QUỐC TẾ (ICA) VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH SỢI VIỆT NAM

Tag:

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV