VYP top

[VCOSA] TIÊU ĐIỂM SỰ KIỆN “NEPS VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN”

Sự kiện nổi bật ngày 09-11-2021 gồm có:

📌 Chủ đề 1: Khóa học chi tiết về Neps – TS Muhammad Tausif, Cố vấn kỹ thuật CCI

Topic 1: Detailed explanation of Neps chapterDr. Muhammad Tausif, CCI Technical Consultant

Một trong năm chương trình trụ cột của Cotton USA Solutions là Khóa học nâng cao về sợi (Mill Mastery Course – MMC). Bài trình bày sẽ cung cấp một bản tóm tắt vi mô tám chương của MMC về Chất lượng sợi, và phần trình bày chi tiết về chương “Neps và vỏ hạt”.

Phần này tập trung vào tầm quan trọng của neps & SCF, các loại neps và nguyên nhân tạo neps khác nhau, cũng như các tác động liên quan đến chất lượng và chi phí.

Khóa học cũng bao gồm những thay đổi về số lượng nep trong quá trình xử lý và các phương pháp tiếp cận để định lượng để kiểm soát quá trình. Khóa học MMC được thiết kế riêng cho ngành dệt sợi nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng bông Mỹ có quyền để tận dụng tối đa chất lượng tuyệt vời của bông Mỹ.

One of the five pillars of Cotton USA Solutions complementary offerings is the Mill Mastery Course (MMC). The webinar presentation would provide a micro summary of the eight chapters of MMC on Fiber Quality, and a detailed presentation of the “Neps and seed-coat fragments” chapter.

This would include importance of neps & SCF, different types of neps and causes, and the associated quality and cost implications.

The course also covers the changes in nep count during processing and approaches to quantify for process control. The offered MMC are industrially relevant to ensure that US cotton customers are empowered to make the most out of the excellent quality of US cotton.

📌 Chủ đề 2: So sánh kỹ thuật & chi phí tác động của Neps giữa bông thu hoạch bằng máy & bằng tay – Ông Roger Gilmartin, Cố vấn Cấp cao, Nhóm chuyên gia kỹ thuật CCI

Topic 2: Neps – A Technical & Financial Comparison of Machine and Hand – Mr. Roger Gilmartin, Special Advisor, Cotton USA Solutions

Chuyên gia sẽ trình bày về các dự án nghiên cứu độc lập đã chứng minh được những lợi thế về mặt kỹ thuật và chi phí của việc sử dụng bông Mỹ trong sản xuất hàng may mặc dệt kim chất lượng cao.

Trong nghiên cứu năm ngoái, chúng tôi muốn đi sâu hơn vào tác động của Neps đối với chất lượng sợi và vải, đồng thời gián tiếp làm nổi bật tác động của Neps sinh ra do hệ thống thu hoạch (bằng máy so với hái thủ công) và các phương pháp cán bông.

Bài trình bày mô tả chi tiết:

 • Từ phương pháp nghiên cứu, đến công đoạn sản xuất sợi chải thô và chải kỹ chi số Ne 30/1 cho hàng dệt kim;
 • Từ dệt kim đến nhuộm và hoàn tất và may mặc;
 • So sánh chi phí.

The consultant will present independent research projects had demonstrated the technical and financial advantages of using US cotton in the manufacture of high-quality knitted garments.

In last year’s study we wanted to go deeper into the impact that Neps have on yarn and fabric quality and indirectly highlight the impact of Neps created due to harvesting systems (machine versus manual picking) and ginning methods.

The presentation describes in details:

 • From methodology to carded and combed knitting yarns of count Ne 30/1 manufacturing;
 • From knitting to dyeing & finishing and garment manufacturing;
 • Financial comparison.

📌 Chủ đề 3: Sự kết hợp lý tưởng: các bộ kim chải thế hệ mới có hiệu suất loại Neps cao nhất – Ông Giuseppe Lombardo, Giám đốc Kỹ thuật Kim chải Graf

Topic 3: The Ideal Combination: New card clothing sets for highest nep reduction efficiency – Mr. Giuseppe Lombardo, Head of Technology, Graf Card Clothing

Các nội dung tại phần này sẽ tập trung vào sự kết hợp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất loại bỏ neps. Chuyên gia sẽ giúp làm rõ cho các anh chị thông qua các câu hỏi:

 • Bạn có muốn chế biến bông với mức tạp lớn hơn 5% mà không làm tổn hại đến chất lượng cúi hoặc tuổi thọ kim chải?
 • Bạn có đang tìm cách gia tăng giá trị sợi bằng cách làm giảm số điểm khuyết của sản phẩm?

This would focus on effective combination for highest neps reduction efficiency. The consultant will clarify by the following questions:

 • Do you want to process cotton with a trash content higher than 5% but without any compromise in terms of silver quality or the lifetime of the cylinder wire?
 • Are you looking to increase the value of your yarn by significantly reducing the number of imperfections in your products?

📌 Chủ đề 4: Kinh nghiệm kiểm soát và xử lý Neps tại nhà máy sợi Việt Nam – Ông Phạm Văn Tuyên,Tổng Giám đốc EMTEXCO

Topic 4: Neps control and treatment experiences at Vietnamese spinning mill – Mr. Pham Van Tuyen, President – CEO EMTEXCO

Chia sẻ của công ty dệt EMTEXCO xoay quanh các nội dung:

 • Giới thiệu quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng sợi tại nhà máy.
 • Lựa chọn, chuẩn bị nguyên liệu; nhận diện và kiểm soát Neps từ nguyên liệu đầu vào.
 • Quy trình quản lý và thực hiện kiểm soát Neps.
 • Các phương pháp xử lý Neps tại nhà máy.

EMTEXCO will share the following main points:

 • Introduction of management process and yarn QC at mill.
 • Fiver select, prepare; neps control and identification.
 • Neps management and control process.
 • Neps treatment at mill.

Xem thư mời tham dự sự kiện tại https://vcosa.vn/vi/vcosa-thu-moi-tham-du-hoi-thao-ky-thuat-truc-tuyen-neps-va-cac-van-de-lien-quan/

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads