Texfuture 2023 CCI - 2023

Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 09/02/2023 Bộ Công Thương đã ra công văn về việc triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tham khảo toàn công văn bên dưới.

Tag:

A4: 420x150 AdsA4: 420x150 Ads