For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

KHỔ SỞ VÌ HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT!

Có những quy định tháo ra rồi lại buộc vào chặt hơn khiến người kinh doanh “khó thở”. Nhiều năm nay các doanh nghiệp (DN) dệt may khốn khổ với quy định kiểm tra hàm lượng hợp chất hữu cơ formaldehyt. Sau khi họ kiến nghị nhiều lần, quy định này được Bộ Công Thương hứa sửa …