Pháp Chế

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 1556/QĐ-TTgThứ Sáu, 31/05/2019Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ"
Quyết định số 1483/QĐ-TTgThứ Sáu, 31/05/2019Quyết định số 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Quyết định số 12/2011/QĐ-TTgThứ Sáu, 31/05/2019Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTgThứ Sáu, 27/08/2021Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Và Thực Hiện Chương Trình Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ
ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV