VYP top

Bản tin – Giá cả thị trường tuần 27/06 ~ 01/07/2022

1. GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

A. Tình hình nhập khẩu NPL dệt may tuần từ ngày 21/06 ~ 28/06/2022

Nguồn: VITIC

B. Giá cả thị trường tuần 27/06 ~ 01/07/2022

2. BIẾN ĐỘNG GIÁ

3. TIN THỊ TRƯỜNG

Bông Trịnh Châu giảm mạnh 4.000 điểm, mức chênh lệch thu hẹp đáng kể. Ngành Dệt may bắt đầu “Giảm xơ hóa học, tăng bông”!

Sau giai đoạn giảm sâu, bông Trịnh Châu cuối cùng cũng dần khôi phục lại. Hợp đồng chính của bông Trịnh Châu từng cán mốc 17.500 NTD/tấn. Do thiếu khối lượng bông giao ngay và sự hợp tác từ thị trường bông ICE bên ngoài khiến sức mạnh và độ phục hồi của bông Trịnh Châu bị hạn chế rất nhiều. Hiện tại, trong ngắn hạn, giá đang dao động trong khoảng 17.000-17.500 NDT/tấn.

Các thương nhân mua bán bông ở Giang Tô, Sơn Đông và các nơi khác cho biết mặc dù họ đã đặt một số lượng lớn và tăng mức giá cơ sở trong khi giá bông Trịnh Châu hợp đồng CF2209 giảm liên tục, nhưng các doanh nghiệp kéo sợi và thương nhân trung gian vẫn chưa bổ sung báo giá tập trung. Điều đáng ngạc nhiên là một số doanh nghiệp kéo sợi vừa và nhỏ vẫn chưa thay đổi chiến lược thu mua theo nhu cầu, mà vẫn mua (để) bán lại. Có thể nói rằng, kể từ giữa tháng Sáu, các hợp đồng bông Trịnh Châu đã giảm mạnh, hầu hết các thương nhân và các doanh nghiệp đã tăng mức cơ sở lên. Tỷ lệ giảm của hợp đồng giao ngay rõ ràng là bị dẫn trước quá xa bởi tỷ lệ của hợp đồng tương lai, và lợi nhuận từ hoạt động “chênh lệch giá” của các thương nhân đã tăng lên.

Trong nửa tháng qua, bông Trịnh Châu đã giảm gần 4.000 điểm, dẫn đến chênh lệch giá giữa bông và các nguyên liệu thay thế như VSF và PSF thu hẹp đáng kể. Ngoài ra, đơn đặt hàng vào mùa thu đông năm 2022 đối với các loại vải trung và dày như Cotton Polyester, Cotton Viscose và Polyester Viscose đã bước vào giai đoạn cuối và một số nhà máy kéo sợi có thể bắt đầu “giảm xơ hóa học và tăng lượng bông” trên nguyên liệu thô.

Theo khảo sát, từ ngày 28 đến 29 tháng 6, giá trung bình của VSF 1,5D * 38mm và PSF 1,4D * 38mm tại Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông và các thị trường khác lần lượt là 15.390NTD/tấn và 8.460 NTD/tấn, chênh lệch giá so với giá thị trường hiện tại của bông 3128B tại kho giám sát của Tân Cương lần lượt là khoảng 2.600 NDT/tấn và 9.540 NDT/tấn, và chênh lệch giá giữa bông 1,4D * 38mm và 3128B là gần 6.000 NDT/tấn, thấp hơn so với tháng 4 và tháng 5. Một doanh nghiệp dệt quy mô vừa ở Nam Dương, Hà Nam cho biết, gần đây một số công ty dệt và vải đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng ga trải giường, chăn bông, khăn tắm,… từ các trường học (bao gồm các trường trung học và đại học). Chính các đơn đặt hàng này đã góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các loại sợi chi số trung bình và thấp. Không loại trừ khả năng một số nhà máy kéo sợi sẽ giảm sản lượng sợi pha và sợi hóa học, thay vào đó mở rộng sản xuất sợi OE và sợi cotton chi số dưới C32.

Nguồn: China Cotton Network _ Minh Uyên biên dịch

===========

Zheng cotton plummeted 4000 points, the difference narrowed significantly. Textile industry begins to “Reduce chemical fiber, increase cotton”!

After a period of deep decrease, Zheng cotton finally gradually recovered. The main contract of Zheng cotton has reached 17,500 Yuan/ton. Due to the lack of cotton spot trading volume and the cooperation of ICE foreign market, the strength and resilience of Zheng cotton is greatly limited. Currently, in the short term, the price is fluctuating in the range of 17,000-17,500 Yuan/ton.

Feedback from cotton traders in Jiangsu, Shandong and other places, even though the price of Zheng cotton CF2209 contract has dropped continuously, traders have placed a large number of orders and increased the basis point price. There is also no phenomenon of cotton textile enterprises and middlemen centralized inquiries and replenishment. Some small and medium-sized cotton enterprises have not changed the strategy of buying and purchasing on demand, which is surprising. It is understood that since mid-June, Zheng cotton contracts have fallen sharply, and most traders and futures companies have raised the basis. The reduction rate of the spot is obviously behind that of the futures, and the profit of traders’ “arbitrage” operation has increased..

In the past half-month, Zheng cotton has fallen by nearly 4,000 points, leading to a significant narrowing of the price difference between cotton and alternative materials such as VSF and PSF. In addition, the fall-winter 2022 orders for medium and thick fabrics such as Cotton Polyester, Cotton Viscose and Polyester Viscose have entered the final stage and some spinning mills may begin to “reduce the chemical fiber and increase cotton” on raw materials.

According to the survey, from June 28 to 29, the average price of VSF 1.5D * 38mm and PSF 1.4D * 38mm in Jiangsu, Zhejiang, Guangdong and other markets was 15,390 Yuan/ton, respectively and 8,460 Yuan/ton, the price difference from the current market price of cotton 3128B at the supervisory warehouse of Xinjiang is about 2600 Yuan/ton and 9540 Yuan/ton, respectively, and the price difference between cotton 1.4D* 38mm and 3128B are nearly 6000 Yuan/ton, lower than in April and May. A medium-sized textile enterprise in Nanyang, Henan said that recently several textile and fabric companies have received a acceptable number of orders for bed sheets, comforters, towels, etc. from schools (including high schools and universities). It is these orders that have contributed to boosting the demand for medium and low yarn count. It is not excluded that some spinning mills will reduce the production of blended yarns and chemical yarns, and instead expand the production of OE yarns and cotton yarns below C32. 

Source: China Cotton Network

———————————————————————————————————————————–

  1. Dữ liệu giá được tham khảo từ thị trường Trung Quốc và Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  2. Tham khảo dữ liệu giá hàng tuần và lịch sử biến động giá để có thông tin về biên độ biến động giá cả thị trường qua từng kỳ vì đơn giá sợi tham khảo từ thị trường Trung Quốc và các nước khác với đơn giá sợi sản xuất tại Việt Nam.
  3. Bài viết phân tích, nhận định và đánh giá về giá cả thị trường tham khảo từ nhiều nguồn thông tin. Tiếng Việt do VCOSA dịch và biên tập. Luôn có bản gốc để đối chiếu ngay dưới mỗi tin.
  4. Một số thông tin giá sợi bị ẩn vì quyền riêng tư (chỉ dành cho hội viên VCOSA), vui lòng liên hệ Hotline +84-902379490 để gửi yêu cầu và nhận thông tin thêm.
  5. VCOSA đang tìm kiếm thêm nguồn dữ liệu giá từ các thị trường trọng tâm để bổ sung đầy đủ hơn. VCOSA cũng trong giai đoạn xây dựng bộ dữ liệu giá nhập khẩu sợi vào Việt Nam và giá sợi sản xuất tại Việt Nam và sẽ sớm ra mắt.

==============

  1. Price database is referenced from the Chinese market and the General Department of Vietnam Customs.
  2. The unit price of yarn referred from Chinese market and other countries which is different from the unit price of yarn produced in Vietnam, so please refer to the weekly price data and historical price fluctuations for the range of market price fluctuations per period.
  3. The article analyzes, comments and evaluates the market price referenced from many sources. Translated and edited by VCOSA in Vietnamese. There is always an original to compare just below each news.
  4. Some yarn price information is hidden for privacy (VCOSA members only), for more information, please call our hotline at + 84-902379490.
  5. VCOSA is looking for more sources of price data from major markets to make it more complete. VCOSA is also developing a dataset of import prices of yarn to Vietnam and prices of yarn produced in Vietnam, which will be available soon.