For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

HỘI THẢO “MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI XANH”

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV