Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN:

Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành bông xơ sợi Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Góp phần vào sự phát triển hiệu quả, bền vững của Ngành và doanh nghiệp hội viên.

CHỨC NĂNG:

Tham vấn về chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hội viên.

Bảo vệ quyền lợi của hội viên trong giao thương.