Quyết định thành lập, Điều lệ TCHĐ

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) được thành lập theo Quyết định số: 1225/QĐ-BNV ngày 27/10/2010 của Bộ Nội vụ trên cơ sở sáp nhập Hiệp hội Bông vải Việt Nam và Hiệp hội Sợi Việt Nam.

Bản Full "Quyết định thành lập"

Bản Full "Điều lệ hoạt động"