Nửa đầu năm 2020, xuất khẩu hàng dệt may bằng 38,73% kim ngạch thực hiện năm 2019

Theo số liệu thống kê sơ bộ, xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam tháng 6 năm 2020 ước đạt 2,57 tỷ USD, tăng 17,06% so với tháng 5/2020 nhưng giảm 24,69% so với tháng 6 năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam ước đạt 15,34 tỷ USD, giảm 16,63% so với 6 tháng đầu năm 2019. So với 6 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đã giảm 3,06 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc giảm mạnh nhất 2,34 tỷ USD, chiếm tới 76,49% phần kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Tình hình thực hiện cụ thể của từng nhóm hàng như sau:

+ Xuất khẩu hàng xơ, sợi dệt 6 tháng đầu năm 2020 đạt 723 nghìn tấn, trị giá đạt 1,59 tỷ USD, giảm 9,3% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 10,42% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may, nhưng lại chiếm 14,07% phần kim ngạch giảm của cả ngành hàng.

+ Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc đạt 12,76 tỷ USD, giảm 15,5% so với 6 tháng đầu năm 2019, chiếm 83,20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may của Việt Nam và chiếm 76,50% phần kim ngạch giảm trong 6 tháng đầu năm 2020.

+ Xuất khẩu vải kỹ thuật của Việt Nam đạt 188 triệu USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 1,22% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt và may mặc và chiếm 4,03% trong phần kim ngạch giảm.

+ Xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt 791 triệu USD, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 5,16% tổng kim ngạch xuất khẩu và chiếm 5,41% trong phần kim ngạch giảm.

 

Như vậy, với kết quả xuất khẩu của hàng dệt và may mặc Việt Nam trong 6 tháng đầu năm và diễn biến khó lường về dịch Covid-19 trên toàn cầu cũng như những biến động về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới sẽ tác động mạnh tới kế hoạch thực hiện xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm và ảnh hưởng tới kế hoạch xuất khẩu cả năm 2020. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam năm 2020 giảm 10% – 15% so với năm 2019 đạt 33,6 - 36 tỷ USD.

 

Hiện kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 mới chỉ bằng 38,73% kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2019, thấp hơn nhiều so với mức thực hiện 46,03% của cùng kỳ năm 2019.

Tình hình xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020

Nguồn: Số liệu ước của Liên Bộ Tài Chính, Công Thương và Kế hoạch Đầu tư

Mặt hàng

Tháng 6 năm 2020

6 tháng đầu năm
2020

Tỷ lệ thực hiện so
với N2019 (%)

Trị giá
(triệu
USD)

So với
T5/2020
(%)

So với
T6/2019
(%)

Trị giá
(triệu
USD)

So với
6T/2019
(%)

6T/2020

6T/2019

Xơ, sợi
dệt các
loại

244

14,77

-22,54

1.599

-21,21

38,28

46,78

Hàng dệt,
may

2.200

17,84

-23,64

12.765

-15,50

38,88

45,74

Vải mành,
vải kỹ
thuật
khác

15

6,30

-70,17

188

-39,63

31,88

53,81

Nguyên
phụ liệu
dệt, may,
da, giày

120

9,63

-32,49

791

-17,30

39,26

46,86

Tổng

2.579

17,06

-24,69

15.343

-16,63

38,73

46,03

 

Nguồn: Bộ Công Thương