Nhân sự nhiệm kỳ III (2021 - 2025)

     Ông Nguyễn An Toàn – Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội

     Email: toan.na@vcosa.org.vn

     Ông Trịnh Tấn Hoàng – Phó Chủ tịch thứ Nhất (phụ trách miền Nam)

     Email: hoang.tt@vcosa.org.vn 

     Bà Cấn Thị Hiếu – Phó Chủ tịch thứ Hai (phụ trách miền Bắc)

     Email: hieu.ct@vcosa.org.vn

     Ông Nguyễn Bá Cung – Phó Chủ tịch thứ Ba (phụ trách tài chính và pháp lý)

     Email: cung.b.nguyen@bitexconamlong.com

     Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú – Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký

     Email: tu.dpn@vcosa.org.vn