Nhân sự nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Ban Chấp hành kiêm Tổng thư ký Hiệp hội

     Email: Tuan.nv@vcosa.org.vn

     Bà Nguyễn Quỳnh Trang – Phó Tổng thư ký kiêm Giám đốc Trung tâm XTTM&ĐT

     Email: Trang.ntq@vcosa.org.vn

     Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú – Phó Tổng thư ký kiêm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ

     Email: Tu.dpn@vcosa.org.vn

     Bà Nguyễn Việt Anh – Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Hành chính Quản trị

     Email: Anh.nv@vcosa.org.vn

     Ông Vũ Thái Bạch – Trưởng Ban Đối ngoại

     Email: bach.vt@vcosa.org.vn

    Bà Nguyễn Cẩm Thanh – Trưởng Ban Thông tin Truyền thông

     Email: Thanh.ntc@vcosa.org.vn