Kế Hoạch Phát Triển Ngành Dệt May
20/07/2019

Vị trí, vai trò của ngành dệt may đối với đất nước Là ngành kinh tế trọng điểm, có kim ngạch xuất khẩu lớn mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước, đóng góp 10% giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho 3,6 triệu lao động, chiếm 25% tổng số lao động trong ngành Công nghiệp.

Xem thêm