Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu hàng may mặc Việt Nam
05/08/2020

Kết hợp phân tích SWOT và phân tích CGT cho thấy để nâng cấp thành công CGT toàn cầu hàng may mặc trong bối cảnh hiện nay, một mặt Việt Nam nên tập trung củng cố khâu Cắt-May-Gia công theo hướng nâng cao quyền sở hữu của các doanh nghiệp trong nước, đồng thời nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm; mặt khác Việt Nam nên tập trung đẩy mạnh sản xuất vải chất lượng cao. Bên cạnh đó, Việt Nam cần có các biện pháp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để từng bước thâm nhập vào các khâu có GTGT cao ở thượng nguồn và hạ nguồn.

Xem thêm
Kế Hoạch Phát Triển Ngành Dệt May
20/07/2019

Vị trí, vai trò của ngành dệt may đối với đất nước Là ngành kinh tế trọng điểm, có kim ngạch xuất khẩu lớn mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước, đóng góp 10% giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho 3,6 triệu lao động, chiếm 25% tổng số lao động trong ngành Công nghiệp.

Xem thêm