Giới thiệu Hiệp Hội

Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) là một tổ chức Phi Chính phủ, được thành lập và hoạt động theo Quyết định số: 1225/QĐ-BNV ngày 27/10/2010 của Bộ Nội vụ trên cơ sở sáp nhập Hiệp hội Bông vải Việt Nam và Hiệp hội Sợi Việt Nam.
VCOSA là người đại diện hợp pháp cho tiếng nói của ngành và của doanh nghiệp hội viên. Sứ mệnh của VCOSA là thúc đẩy sự phát triển của ngành kéo sợi, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Dệt May tại Việt Nam. Nhiệm vụ của VCOSA là hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên về thông tin, kiến thức chuyên ngành; đại diện cho quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên; kết nối giao thương và tham vấn cho chính phủ về chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của ngành nói chung.

   

VCOSA hiện có 120 hội viên, đại diện cho 90% năng lực sản xuất toàn ngành với tổng tài sản ước tính là 5 tỷ USD, doanh thu đạt 4,8 tỷ USD, tăng trưởng bình quân 10% năm, tạo việc làm cho gần 100.000 lao động.

Để góp phần thúc đẩy ngành Dệt May Việt Nam phát triển ổn định và bền vững, sắp tới VCOSA sẽ tham gia vào chương trình sản xuất vải quốc gia theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ thông qua việc: 
(i)    Liên kết với các khu công nghiệp chuyên dệt nhuộm trên cả nước; 
(ii)    Tăng cường quảng cáo, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất vải; 
(iii)    Khuyến khích hội viên là các doanh nghiệp kéo sợi tham gia sản xuất vải; 
(iv)    Kêu gọi đầu tư nước ngoài vào  sản xuất vải tại Việt Nam; và 
(v)    Gia tăng việc kết nạp Hội viên là các nhà sản xuất vải tại Việt Nam.