Báo cáo - thống kê

Giá nguyên vật liệu dệt may 03-11-2020
03/11/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 03-11-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 01-11-2020
01/11/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 01-11-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 27-10-2020
27/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 27-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 25-10-2020
25/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 25-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 24-10-2020
24/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 24-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 22-10-2020
22/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 22-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 21-10-2020
21/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 21-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 20-10-2020
20/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 20-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 18-10-2020
18/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 18-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 17-10-2020
17/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 17-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 16-10-2020
16/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 16-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 15-10-2020
15/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 15-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 13-10-2020
13/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 13-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 11-10-2020
11/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 11-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 10-10-2020
10/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 10-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 08-10-2020
08/10/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 08-10-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 30-09-2020
30/09/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 30-09-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 29-09-2020
29/09/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 27-09-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 28-09-2020
28/09/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 28-09-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 26-09-2020
26/09/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 26-09-2020