Báo cáo - thống kê

Giá nguyên vật liệu dệt may 09-07-2020
09/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 09-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 08-07-2020
08/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 08-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 07-07-2020
07/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 07-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 05-07-2020
05/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 05-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 04-07-2020
04/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 04-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 03-07-2020
03/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 03-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 02-07-2020
02/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 02-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 01-07-2020
01/07/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 01-07-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 30-06-2020
30/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 30-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 28-06-2020
28/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 28-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 27-06-2020
27/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 27-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 24-06-2020
24/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 24-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 23-06-2020
23/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 23-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 21-06-2020
21/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 21-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 20-06-2020
20/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 20-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 19-06-2020
19/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 19-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 18-06-2020
18/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 18-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 17-06-2020
17/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 17-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 16-06-2020
16/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 16-06-2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 14-06-2020
14/06/2020

Giá nguyên vật liệu dệt may 14-06-2020