For advertisement CCI 11/23-06/24 A1: ICA Bremen x VCOSA A1: ECV

HỘI THẢO: YÊU CẦU VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ MINH BẠCH TRONG CHUỖI CUNG ỨNG VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

ICA logoCCI - Banner A4 - 2023/24
A4: ICA Bremen x VCOSAA4: ECV