Number / Symbol Date Short Content
Quyết định 68/QĐ-TTg Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2016 đến năm 2025
Thông tư 01/2016/TT-NHNN Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quyết định số 4572/QĐ-BCT Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Thông tư số 55/2015/TT-BCT Thông tư số 55/2015/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Nghị định số 111/2015/NĐ-CP Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quyết định số 1556/QĐ-TTg Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ"
Quyết định số 1483/QĐ-TTg Quyết định số 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ: Quyết Định Ban Hành Quy Chế Quản Lý Và Thực Hiện Chương Trình Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ