Sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 51 và Hội nghị Hội đồng khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA) lần thứ 33 ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại Băng cốc, Thái Lan, 9 nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam thông báo đã gửi công thư về việc chuyển đổi Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (Danh mục ITA) từ phiên bản HS 2012 sang phiên bản HS 2017 và thống nhất Danh mục này sẽ được thực thi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Cuối tháng 10 năm 2019, Thái Lan là nước cuối cùng gửi công thư phê chuẩn Danh mục ITA qua Ban Thư ký ASEAN. Như vậy, 10 nước thành viên ASEAN đã chính thức thông qua Danh mục ITA chuyển đổi sang phiên bản HS 2017 vào ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Thực thi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để triển khai Danh mục ITA theo cam kết quốc tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Thông tư số 25/2019/TT-BCT gồm 2 Điều và 1 Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Nguồn : Bộ Công Thương