Number / Symbol Date Short Content
Thông tư 21/2016/TT-BTC Thông tư số 21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Thông tư số 32/2010/TT-BTC Thông tư số 32/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện“Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”
Thông tư Hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ