FDI Dệt May

1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam – Phân bổ theo quốc gia

STT  Nước đầu tư    Số dự án     

Tổng vốn đầu tư đăng ký

(triệu USD)

Tỷ lệ trên tổng số vốn đầu tư
1 Hàn Quốc 7.459 62.566,980 18,39%
2 Nhật Bản 3.996 57.018,359 16,76%
3 Đài Loan 2.589 31.444,371 9,24%
4 Trung Quốc 2.149 13.348,762 3,92%
5 Hồng Kông 1.422 19.829,149 5,83%
... ... ... ... ...
  Tổng số 27.353 340.159,4453 100%

 

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành Dệt May Việt Nam – Phân bổ theo quốc gia

STT Nước đầu tư Số dự án

Tổng số vốn đăng ký

(triệu USD)

Tỷ lệ trên tổng

số vốn đầu tư

1 Hàn Quốc 751 3.986 26,0%
2 Đài Loan 279 3.104 20,3%
3 Hồng Kông 146 1.923 12,6%
4 Trung Quốc 96 790 5,2%
5 Nhật Bản 110 533 3,5%
... ... ... ... ...
  Tổng số   15.310 100%

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Nguồn: VCOSA