Vì mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất vải - theo tinh thần của Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “DIỄN ĐÀN DỆT MAY VIỆT NAM 2021”

Sự thành công của sự kiện quốc tế “Diễn đàn Dệt May Việt Nam” trong 5 năm vừa qua kể từ lần đầu tiên...

VCCI-Mời tham dự Giao lưu thương mại trực tuyến chuyên ngành nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam - Trung Quốc

VCCI-Mời tham dự Giao lưu thương mại trực tuyến chuyên ngành nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt N...

Sign up to receive our
Newsletter

Get quarterly updates
about news and events from VCOSA

Your email address will be used accordingly Privacy Policy ours..